UWAGI DO PLANOWANEGO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ZIELONA GÓRA

 1. Uwagi ogólne do wniosku:

 • Wnioskuję o ochronę lasów liściastych i mieszanych, w obrębie całego miasta oraz wszystkich przyległych do osiedli, z których korzystają mieszkańcy. Lasy powinny być zachowywane w takim stopniu, by pozwolić na swobodne korzystanie z ich zasobów.

 • Należy zachować zielony ring w postaci terenów leśnych wokół Starego Miasta ze względu na celowość zachowania charakteru miasta otoczonego łatwo dostępnymi lasami oraz dla zabezpieczenia równowagi hydrologicznej. Wytyczenie ringu winno być poddane dokładnej analizie i być przedmiotem dalszych prac nad studium.

 • Nowe osiedla oraz inwestycje powinny być lokowane z wykorzystaniem miejsca jakie pojawiło się po rozszerzeniu miasta o teren gminy. Wszystkie inwestycje budowlane winny mieć na uwadze interes publiczny w postaci ochrony i największego jak to możliwe (zasadne są zmiany w prawie miejskim) zachowania obszaru czynnego biologicznie (dotyczy to inwestycji na terenie całego miasta). Lasy liściaste i mieszane na terenie gminy chronić tak jak w przypadku Starego Miasta.

 • Tereny Wzgórz Piastowskich i Lasu Piastowskiego w tym z bezpośrednią okolicą obwodnicy południowej, z racji rekreacyjnego charakteru, rzeźby terenu i wielu obszarów wilgotnych, zachować w całości jako teren bez zabudowy.

 • Należy przy przyszłych inwestycjach chronić bezwzględnie tereny podmokłe i badać je przed przystąpieniem do budowy pod względem wód gruntowych i znaczenia dla mikroklimatu miasta.

 • Tereny zieleni miejskiej w Śródmieściu i okolicy należy powiększać, tj. wykorzystywać na ten cel istniejącą zieleń (często w postaci samosiejek i starych założeń ogrodowych) nie mająca oficjalnego statusu terenu zielonego. Należy bezwzględnie zaprzestać zabudowywania i wycinania terenów zielonych w centrum, funkcjonujących często jako „nieużytki” i nadać im status np. parków kieszonkowych. Obszary takie znikały przez ostatnie lata i znikają obecnie w szybkim tempie, co niekorzystnie wpływa na korytarze powietrzne. Wszelkie bufory zieleni są warunkiem zdrowego życia w mieście. Przykładowo rejony: A/34.S1, A/27.S1, A/8.S1, A/6.M4, B0/6.M4 i inne.

 • Przyszłe inwestycje winny być planowane z myślą o przyszłości miasta, jakości życia mieszkańców. Interes prywatny (np. deweloperów) nie powinien stać ponad interesem miasta jako skupiska ludności (zmiany w prawie budowlanym).

 • Strefy przemysłowe winny służyć mieszkańcom – dawać odpowiednie zatrudnienie, zatrzymywać jakością ofert pracy ludzi w mieście, nie zaś być centrami zarobkowymi obcego kapitału i pracy głównie dla obcokrajowców. To się nie kalkuluje z przyszłością miasta.

 • Należy rozbudowywać system ścieżek rowerowych na terenie całego miasta w taki sposób, by były bezpieczne i realnie ułatwiały życie mieszkańcom. Potrzebne są dobrze przemyślane ścieżki codziennego użytku i rekreacyjne o innej nawierzchni.

 • Należy stopniowo zaprzestać budowy miasta dla samochodów. Proponowane nowe drogi winny być przemyślane i nie powinny dublować istniejących – np. łącznik Kożuchowska-Pileckiego. Nie mogą niszczyć obszarów źródliskowych – np. planowana droga łącząca Wyspiańskiego z Szosą Kisielińską.

 • Należy rozwinąć myśl i zasadność, wg których planuje się wonefry przy Niepodległości i Jedności oraz zamykanie ruchu samochodowego w wyszczególnionych miejscach.

 • Należy włączyć w studium strategie rozwoju połączeń kolejowych w obrębie miasta, co przy wielkości Zielonej Góry będzie rozwiązaniem na wiele problemów komunikacyjnych.

 

 

 1. Propozycja podejścia do nowego studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego: 

Do Zielonej Góry przylegają obszerne tereny leśne, które są w zasadzie przemysłową monokulturą sosny. Jeśli planuje się ingerencję w postaci rozbudowy, to należy brać pod uwagę przede wszystkim sosnowe lasy na płaskim terenie (np. między Czarkowem, Chynowem i Krępą, czy przedłużenie strefy Spalony Las wzdłuż S3 na północ). 

Wszelkie inwestycje w postaci stref gospodarczych powinny posiadać bufor w postaci kilkuset metrów terenu leśnego, tak aby nie zaburzyć komfortu dotychczasowych mieszkańców okolicy. 

Najbardziej problematycznym rejonem ze względu na intensywną rozbudowę w ostatnich latach jest północ miasta (Czarkowo, Łężyca, Chynów). Jeśli chodzi o okolicę Srebrnej Polany między Czarkowem i Chynowem, po wyznaczeniu tam działek, miejsce to stało się celem dojazdu samochodów, które przejeżdżają pomiędzy zabudowaniami, ulicą Łężycką w Chynowie. Rodzi się konieczność zbudowania drogi pomiędzy Czarkowem, Chynowem i Zawadą, która dodatkowo rozładuje ruch kierujący się z zachodu miasta do osiedli i wiosek położonych na północnym wschodzie. Obecnie wyznaczona w strategii komunikacji droga pomiędzy północną częścią Łężycy i Krępy jest za daleko aby mogła z niej korzystać większa liczba pojazdów, wymusza przejazd przez całe Czarkowo i Łężycę, dodatkowo ingeruje w atrakcyjny dla okolicy teren pagórkowaty porośnięty w wielu miejscach mieszanym lasem. Wiąże się to także z miejskim 

Jeśli chodzi o tereny przy osiedlu Mazurskim oraz planowaną strefę za torami, proponujemy aby cała rozbudowa dotyczyła terenu za torami, z buforem w postaci cennego przyrodniczo terenu Źródliska Gęśnika – jako zespół przyrodniczo krajobrazowy. 

Dodatkowo można uwzględnić fakt, że lasy w okolicy mają obecnie status ochronny ze względu na powiększenie miasta. Lasy Państwowe prowadzą gospodarkę leśną w nastawioną na zapewnienie miejsca rekreacji i na pozyskiwanie surowca drzewnego. W związku z tym władze miasta w zamian za pozyskanie miejsca gdzie do tej pory prowadzona jest przemysłowa plantacja sosny na płaskim terenie, z dala od zabudowań i miejsc spacerów, powinny umożliwić Lasom Państwowym prowadzenie gospodarki leśnej, nastawionej na stopniową wymianę drzewostanu na bardziej mieszaną i liściastą, szczególnie w obszarach obecnie intensywnie  zurbanizowanych, ze względu na ciągłe zmniejszanie się powierzchni zielonych  terenów.

 

 

 1. Wybrane tereny ważne do zachowania / wyszczególnienie:

 • Okolice Gęśnika za Auchan przy Szosie Kisielińskiej – powinien być teren rekreacyjny, ludzie tam spacerują i teren jest porośnięty pięknym mieszanym lasem.

Działki: B10/6.P2, C10/3.U3 – południowa część tej działki. Jest tam las, który naturalnie zmienia swój profil z iglastego w liściasty. Dodatkowo teren znajduje się tuż przy cieku wodnym.

 • Lasy przyległe do osiedla Pomorskiego od strony południowej C2/11.L1 (szczególnie południowa część działki), C2/13.L1, C2.12.P2

 • Zielony buforu przy Trasie Północnej. To jest miejsce spacerów i obszar filtrujący powietrze przy najbardziej ruchliwej drodze w mieście. W ten sposób Chynów ma inną alternatywę dotarcia do miasta niż Poznańska.

Działki: B1/19.P2, B1/18.P1

 

 • Okolice Trasy Północnej pomiędzy Auchan, a Przylepem. Przy Trasie Północnej powinien koniecznie pozostać bufor. Dodatkowo Las przy południowej stronie styka się ze strefą przemysłową w okolicy ulicy Dekoracyjnej i Zjednoczenia, więc stanowi naturalną przeciwwagę do wyspy ciepła w tym miejscu.

Działki: B10/5.P2, C10/1.P2

 • Zielony Bufor dzielnicy Chynów. Dzielnica ta położona jest wśród lasów i taki stan powinien zostać utrzymany. Jakiekolwiek inwestycje, w tym nowe drogi w okolicy powinny posiadać kilkusetmetrowy bufor. Należy zauważyć

Działki: C2/1.Z1, C2/10.U1, C1/3.L1, C1/8.1L1, C1/10.L1, C2/5.L1, C2/7.L1

 • Okolice Złotej Łączy po obu stronach Alei Zjednoczenia. Teren pięknie porośnięty liściastym lasem, wymagający jedynie wysprzątania śmieci, który może dalej służyć mieszkańcom jako miejsce spacerów oraz bufor/klin zieleni ochładzający i filtrujący okolicę.

Działki: B8/4.Z2, B8/5.1.Z3, C8/17.Z2, C8/7.Z2

 

 • Lasy wysunięte na zachód w granicach Starego Miasta, w kierunku DK32/Przylep, są buforem dla Osiedla leśnego od hałasu i zanieczyszczeń obwodnicy oraz terenem rekreacyjnym, z mieszanym i liściastym drzewostanem. Działki: C8/9.L1, C8/14.L1. Na działce C8/12.M2 z nowo wytyczonymi ulicami pod osiedle (Szlachecka, Magnacka, Dworkowa, Zaściankowa) należy zachować kliny zieleni w postaci lasów fragmentów lasów mieszanych i zmniejszyć gęstość planowanej zabudowy ze względu na wilgotny charakter lasów.

 • Okolice ścieżki rowerowej do osiedla Cegielni oraz okolice samego osiedla. Jest to atrakcyjny teren w dużej mierze mieszanym lesie na terenie pagórkowatym, dodatkowo przy zbiorniku wodnym zasilanym z torfowiska położonego po zachodniej stronie tegoż zbiornika. Teren spacerów i rekreacji nie tylko mieszkańców położonego tutaj osiedla.

Działki: C7/9.Z1, C7/7.L1, C7/10.W, C7/11.L1

 • Tak zwany Lasek Zdrojowy, który jest wartościowym, mieszanym terenem zielonym ze ścieżkami wykorzystywanymi przez mieszkańców oraz buforem od strony Trasy Północnej dla części osiedla przy ulicy.

Działki: B1/8M5

 • Południowe zbocze Doliny Gęśnika. Powinno się tam zaprzestać prowadzenia zabudowy ze względu na to, że okolica ze względu na park traci na bioróżnorodności, a poza tym przez większą część roku strefa ta jest mocno zacieniona. Szczególnie ważna dla równowagi jest część po zachodniej stronie tuż przy osiedlu na Obywatelskiej.

Działki: B1/18.M1, B1/1.M1

 • Teren przylegający do Parku Poetów, stanowiący razem z nim zwarty kompleks leśny, przecięty jedynie trasą S3, który jest pełen ścieżek używanych do rekreacji przez okolicznych mieszkańców.

Działki: B3/6.Z1, C3/12.L1, C3/1.L1, C3/2.L1, C3/4.L1

 • Okolice osiedla Mazurskiego, gdzie znajduje się wartościowy las z łęgami,  łąkami i storczykami oraz innymi chronionymi gatunkami, będący dodatkowo miejscem wypoczynku okolicznych mieszkańców. Dodatkowo teren podmokły ze źródliskiem Gęśnika.

Działki: C3/5.M3, C3/11.M3, C3/8.Z1, C3/7.M2, C2/14.Z4, C3/9.Z2

Biją tam źródła Gęśnika, który zaopatruje w wodę okolice Parku Poetów, schroniska dla zwierząt, a w końcu Wagmostaw i Dolinę Gęsnika. To również tutaj znajdują się przypuszczalnie ostatnie w “starej” Zielonej Górze populacje krajowych storczyków i innych chronionych roślin. Obecnie teren oczekuje na nadanie mu statusu zespołu przyrodniczo krajobrazowego – dot. obszar od os. Mazurskiego po tory kolejowe na północ i na północny wschód aż do Starego Kisielina winien być wpisany w nowym studium jako teren cenny przyrodniczo (wg uwag złożonych we wniosku w tej sprawie w 2020 r.).

 • Działki przy planowanej strefie gospodarczje przy S3  (wystawione na sprzedaż) powinny być zachowane w charakterze leśnym  ze względu na otulinę Gęśnika.  Działka: C2/13.L1 oraz działka C2.12.P2, na której znjaduje się  starą strzelnica. Teren atrakcyjny ze względu na historię Zielonej Góry.

 • Lasy przyległe do osiedla Pomorskiego, pomiędzy S3 oraz Kisielinem. Są to pagórkowate tereny z leśnymi ścieżkami, używane przez okolicznych mieszkańców i nie tylko w celach rekreacyjnych.

Działki: C4/9.L1, C4/8.M1

 • Lasy pomiędzy S3, Parkiem Braniborskim, cmentarzem i Raculką. Tak jak w poprzednich przypadkach, są to mieszane lasy na wzgórzach, posiadające ścieżki, wykorzystywane w celach rekreacyjnych przez mieszkańców.

Działki: C4/2.L1, C4/6.M3, B4/4.1.Z1

 • Las na wzgórzu za torem żużlowym, stanowiący zielony bufor dla osiedla na Lechitowie. Działki: B5/9.Z1

 • Las Piastowski, jego okolice oraz cały las pomiędzy Zieloną Górą, Ochlą i Świdnicą powinien pozostać dla rekreacji tak jak jest to wykorzystywane przez mieszkańców od lat. Działki: B6/7.1.Z5, B6/9.Z1, B6/8.Z6, B6/6.Z1, C6/2.L1

 • Lasy na wschód od łącznika Pileckiego oraz ulicy Jagodowej. Należy zachować rozległy teren leśny pomiędzy Pileckiego/Jagodową, a Drzonkowem ze względu na powiększające się składowisko odpadów w Raculi i nie ingerować w obecny obszar. Ponadto znajdują się tam tereny z ciekiem wodnym (docierającym do wysypiska), podmokłe oraz  tereny lasu liściastego/mieszanego.

Działki: C5/6.L1, C5/4.L1, C5/10.L1, C5/12.L1, C5/13.L1, C5/8.L1 – okolice obwodnicy południowej / geoportal: 89/3, 207/3, 23/3, 24/9, 18/5, 185/2, 187, 191, 190/1, 77/8, 277/2, 276/2, 288/18..

 • Las pomiędzy ulicą Nową, Kożuchowską, a Rondem Zesłańców Sybiru – część działki C5/4.L1 oraz działka C5/15.P2 / geoportal: 30/25, 30/26, 30/27, 15/2 (przesmyk przy Ekologicznej), 843 i 837/3 – jest to teren przez który była zaplanowana droga równoległa do Jagodowej, lecz okoliczni mieszkańcy korzystają z tego  terenu.

 • Teren poniżej zachodnich źródlisk Dłubni

Działki: B5/14.Z5, C5/1.Z5 (geoportal: 15/2, 843 i 837/3)

_________________________________________________________________________________________________________________

W linku UWAGI DO STUDIUM jest dostępny wniosek z proponowanymi uwagami do STUDIUM. Można korzystać, kopiować, opierać się, traktować jako ostateczne uwagi lub jako punkt wyjścia.

Wniosek piszemy jak normalne pismo urzędowe: nadawca, miejsce i data, adresat (prezydenta miasta), podpis. Instrukcja wysyłania jest dostępna w poprzednim wpisie na naszej stronie.