Jak boomerang wraca sprawa przeznaczenia terenu przy ul. Urszuli w Zielonej Górze. Teren został sprzedany z przeznaczeniem na sport i rekreację. Pierwszym właścicielem została niestniejąca juz spółka Aquarena, która miała tu postawić aquaprk. Nowy właściciel – firma Ekon-Bud Fadom kupiła ok. 5-hektarową działkę w 2012 r.  za ok. 3 mln zł. Istotny jest fakt, że w we wcześniejszej spółce aktualny właściciel-deweloper, Leszek Jarząbek miał 51 proc. udziałów, resztę miasto (które wnosiło do spółki grunt). Deweloper odkupił grunt po bankructwie spółki.  Od kilku lat stara się o zmianę przeznaczenie terenu z funkcji rekreacyjnej na funkcję mieszkaniowo-usługową. Prezydent Miasta Zielona Góra nie ma nic przeciwko, by bloki tam powstały.  Teren jest w bezpośrednim sąsiedztwie CRS, dla którego bliskość lasu i otwartego terenu wydaje się priorytetem, zamiast ciasnej zabudowy mieszkaniowej (niedawno z jednej strony CRS kosztem lasu powstał market meblowy).

Więcej informacji znajdziecie w artykule: https://zielonagora.wyborcza.pl/zielonagora/1,35182,19568516,jarzabek-chce-zmienic-plan-zamiast-kortow-bloki.html

Tymczasem do 18 maja 2020 można składać uwagi do zmiany studium na tym obszarze. Udostępniamy przykładowy wzór wniosku napisanego pzrez mieszkańców, który należy skierować jako pismo do Prezydenta Miasta Zielona Góra lub umieścić we wzorze wniosku dostępnym na stronie: https://bip.zielonagora.pl/procedury/3/503/ZLOZENIE_UWAGI_DO_OPRACOWYWANEGO_PLANU_MIEJSCOWEGO_LUB_STUDIUM/?fbclid=IwAR2jlkOTXKHZCeeK5UE5344cHAN5RFomr51O9fSAWJ1dCBLK7VfPeGt3IqQ

Złożenie uwag: 1. osobiście w UM – do urny przy wejściu; 2. za pośrednictwem poczty polskiej; 3. za pośrednictwem platformy EPUAP (droga elektroniczna)

WNIOSEK MIESZKAŃCOW:

Wniosek w sprawie utrzymania dotychczasowego przeznaczenia terenu B2/4.1.U5
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
Zielona Góra, przyjętego uchwałą Rady Miasta Zielonej Góry z dnia 19.08.2008 r. nr
XXVIII/392/08 ze zm.
W związku ze wszczęciem procedury zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielona Góra przyjętej uchwałą Rady Miasta
Zielonej Góry z dnia 21.02.2019 r. – stosownie do przepisów ustawy z dnia 27.03.2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – wnosimy o utrzymanie
dotychczasowego przeznaczenia całego terenu B2/4.1.U5 w Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielona Góra, przyjętego uchwałą
Rady Miasta Zielonej Góry z dnia 19.08.2008 r. nr XXVIII/392/08 ze zm.
Uważamy, że jest to ważny teren w tej cześci Zielonej Góry zapewniający Mieszkańcom
możliwość uprawiania sportu i rekreacji w wielu dziedzinach, a dzięki swojej funkcji
rekreacyjno-sportowej może spełniać swoją rolę. Dopuszczenie budownictwa
wielorodzinnego na jakiejkolwiek części tego osiedla zniweczy jego naczelną funkcję, jako
rekreacyjno-sportową.
Zwracamy jednocześnie uwagę na powstanie obecnie dodatkowych czynników, jakie
wynikają ze zmian środowiskowych i pandemicznych oraz prognoz w tym zakresie na
przyszłość. Sytuowanie budownictwa wielorodzinnego bezpośrednio na obrzeżach obszarów
leśnych wymaga poważnej oceny wydolności korytarzy powietrznych dla centrum miasta.
Tłoczenie zabudowy wielorodzinnej, (co widoczne jest dotychczas w działalności
deweloperów w Zielonej Górze), nadto sytuowanie bloków w otoczeniu zabudowy
jednorodzinnej i wycinka zalesienia nie sprzyjają walce z chorobami zakaźnymi. Potwierdzają
to obserwacje z całego świata i tak np. w Australii szybszemu wygaszeniu pandemii pomogły
dobre zasady niskiej zabudowy przestrzennej. Absolutnie kluczowe jest także istnienie
obszarów rekreacyjno-sportowych w odległości dostępnej pieszo z centrum miasta gdyż małe
enklawy zieleni nie zapewnią w przypadku pandemii odpowiedniego dystansu
międzyludzkiego.
Intensywna zabudowa tego terenu Zielonej Góry spowoduje pogłębienie się takich
problemów, jak: zanieczyszczenie powietrza, występowanie miejskiej wyspy ciepła, niedobór
zasobów wody i utrata naturalnych siedlisk. W tym miejscu warto szczególnie zaznaczyć, że
Zielona Góra należy do tych miejsc w Polsce, które są szczególnie zagrożone suszą
hydrologiczną. Zjawisko to jest konsekwencją również nadmiernej i nieprzemyślanej
zabudowy. Zmiana przeznaczenia całego terenu w kierunku jego zabudowy przyczyni się do
zmniejszenia zalesienia, co będzie sprzyjać ograniczeniu naturalnego odpływu wód
opadowych i utrudni infiltrację tych wód do gruntu, co w rezultacie uniemożliwi odnowę wód
podziemnych, a na terenach zabudowy miasta w czasie nawalnych deszczy powodować
będzie podtopienia budowli. Znajdujące się w niedalekiej odległości naturalne rowy nie będą
w stanie odbierać wód z opadów.
Obecna zabudowa i dotychczasowa infrastruktura drogowa uniemożliwia stworzenie
dobrych rozwiązań komunikacyjnych. Zabudowa mieszkaniowa tych terenów spowoduje
nasilenie się ruchu komunikacyjnego na tak małym obszarze oraz dodatkowo wzrośnie
poziom hałasu i zanieczyszczenia, jednocześnie na małej przestrzeni powstanie bardzo duże
skupisko ludzkie, co jest bardzo niekorzystnym zjawiskiem w dobie rozprzestrzeniania się
pandemii.
Panie Prezydencie, Mieszkańcy Zielonej Góry nie zgadzają się na budowę
bloków mieszkalnych na terenie Osiedla Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze,
wielokrotnie protestując przeciwko budowie bloków w przeszłości (w tym podpisanej przez
ponad cztery tysiące osób petycji z dnia 19 lutego 2016 roku). Teren ten powinien zostać
zagospodarowany zgodnie z dotychczasowym planem, jako teren rekreacyjno-sportowy
z myślą o zdrowiu oraz wypoczynku obecnych i przyszłych Mieszkańców naszego Miasta.
Plany zmiany struktury przestrzenno-funkcjonalnej tej części Miasta nie będzie
sprzyjać wewnątrzmiejskiej ekologii, spowoduje wzrost zanieczyszczeń oraz hałasu a przede
wszystkim pozbawi Mieszkańców możliwości aktywności sportowej, jak również nie będzie
sprzyjać zapobieganiu rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych. Nie można pozwolić na
bezpowrotną utratę potencjału Zielonej Góry pozwalającego na jej rozwój zgodnie z ładem
społecznym, środowiskowym, gospodarczym i przestrzennym.
Z wyrazami szacunku,

……………………………..