1. TROSKA O NADRZĘDNY CEL SPOŁECZNY

Rewitalizacja to poprawa warunków miejskiego życia na najbardziej zdegradowanych terenach z największą liczbą różnych problemów. Najczęściej są to śródmieścia i stare osiedla (np. byłe PGR-y). Zły stan budynków łączy się z problemami społecznymi (ubóstwo, uzależnienia, rozpad więzi społecznych, zanik tożsamości, niski poziom edukacji, bezrobocie). Kolejne problemy to brak parkingów i wspólnych miejsc: skwerów, parków, ławek; niezrównoważony transport i zanieczyszczenie powietrza. Unia Europejska przeznaczyła olbrzymie środki finansowe na naprawę takiego kryzysu, czyli na rewitalizację właśnie. Jeśli te środki przeznacza się tylko na wycinanie drzew w parkach czy zwykłe remonty, to nie rozwiązuje się problemów społecznych i marnuje się pieniądze. Podstawowy cel Rewitalizacji to rozwiązanie problemów społecznych mieszkańców, przedsiębiorców, stowarzyszeń – wszystkich użytkowników miasta. Inwestycje w zieleń, w infrastrukturę, w remont to tylko poboczne zadania mające wesprzeć rewitalizację społeczną.

  1. OCHRONA PRZYRODY i KRAJOBRAZU

Kiedy nie ma pomysłu na rewitalizacje społeczną i coś trzeba zrobić z olbrzymimi środkami unijnymi, to pojawia się pokusa, by lokować je w tereny cenne przyrodniczo (np. Dolina Gęśnika, planowo Park Poetów i Wzgórza Piastowskie), co oznacza przeładowanie ich inwestycjami i prowadzi do degradacji przyrody oraz zmiany wypoczynkowego i przyrodniczego charakteru tych miejsc, co z kolei jest niezgodne z unijnymi wytycznymi.

  1. WYKORZYSTANIE OSTATNIEJ SZANSY

Już nigdy nie dostaniemy takich funduszy na te cele. W 2020 roku skończy się historycznie najhojniejsza dla naszego kraju perspektywa finansowa UE. Dzięki olbrzymim funduszom można rozwiązać najpoważniejsze problemy. Dzięki Rewitalizacji można wyrównać warunki życia mieszkańców w najbardziej zdegradowanych częściach miasta przywrócić te okolice do życia społecznego i gospodarczego, rozwiązać problemy mieszkańców najbardziej zdegradowanych obszarów miasta.
Większość miast w Polsce ma problem z prawidłowym przeprowadzeniem Rewitalizacji, niektóre, np. Zielona Góra, robią ją źle. Zielonogórska, społeczna inicjatywa dla „Rewitalizacji z ludzką twarzą” powstała, by wskazywać błędy, edukować i przede wszystkim proponować dobre rozwiązania w myśl zasad Rewitalizacji.

 

CO ZROBILIŚMY I ROBIMY:

• edukacyjna konferencja „Rewitalizacja z ludzką twarzą” zorganizowana przy wsparciu akcji Masz Głos, Stowarzyszenia Polites i Fundacji Batorego, w której udział wzięli mieszkańcy, przedstawiciele władz, instytucji i Uniwersytetu,

• pikniki i warsztaty na Piast-Polanie,

• spacery badawcze po Wzgórzach Piastowskich,

• projekty Rewitalizacji w GPR ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów społecznych.

 

Tłumaczymy, ponieważ nawet część radnych nie wie, o co w rewitalizacji chodzi…