UWAGA! ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA!
Mieszkańcy do 26 lutego 2021 r. mogą zgłaszać uwagi do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okolicy pomiędzy ul. Zjednoczenia, Dąbrowskiego i Herberta/Lisią. Dotyczy to w sporej części Doliny Złotej Łączy, czyli naturalnie zielonego, porośniętego okazałymi drzewami, wilgotnego terenu łąkowego nad brzegiem cieku wodnego. Ujęta w podziemny kanał w latach 20. XX wieku Złota Łącza pełniła niegdyś rolę miejskiej rzeki i przepływając przez centrum Zielonej Góry zasilała największe zakłady przemysłowe.  Do dziś na jej wody natrafimy właśnie na opisywanym terenie oraz dalej, w kierunku ulicy Foluszowej.  Magistrat zamierza przeznaczyć ten teren pod bloki.
Na proponowanym planie miejscowym  zostawiono  kawałek zieleni. Jednak zaznaczony zielony klin tak czy inaczej musi zostać, bo to koryto i brzeg Złotej Łączy, czyli naszej miejskiej rzeki. Łąka na działce MW4 i pas drzew niestety wg planu ma zniknąć.
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Do 26 lutego można składać uwagi, my proponujemy mniej więcej takie:
  • Zachowanie działki MW4 jako terenu zielonego – korzystna jest obecność tego typu zielonych skwerów i łąk pośród gęstych zabudowań, szczególnie w rozrastających się centrach miast.
  • Zachowanie jak największej powierzchni biologicznie czynnej, również kosztem zabudowań – obecnie teren porasta miejscami gęsta roślinność, gdyż są to obszary wilgotne. Zdecydowanie warto zadbać o zachowanie zielonego charakteru terenu. Koryto rzeczki powinno więc stanowić główną troskę przy planowaniu zagospodarowania tego miejsca.
  • Zbyt intensywna zabudowa może być zagrożeniem. Pas zieleni z łąką i drzewami powinny stanowić centrum osiedla i pełnić funkcje rekreacyjne dla mieszkańców.
  • Zabudowania powinny zostać odsunięte bliżej ulicy i ronda, gdzie obecnie nie ma zieleni.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

JAK ZŁOŻYĆ UWAGI?

Złożenie uwag:
– do 26 lutego 2021 r.
– wniosek do wypełnienie dostępny na stronie: https://bip.zielonagora.pl/…/ZLOZENIE_UWAGI_DO…/…
Sposób składania uwag:
1. osobiście w UM
2. za pośrednictwem poczty polskiej;
3. Drogą elektroniczną: skan na maila: rozwojmiasta@um.zielona-gora.pl
4. ustnie do protokołu, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, a także oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy.

____________________________________  GALERIA _________________________________